Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk?

Cégünk, a TRIÁSZ-95 Kft. (a továbbiakban, adatkezelő) Székhely címe: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11. adószám: 11252304-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-062772, Elérhetőségünk: info@triasz-95kft.hu, telefonszámunk: +36 42 403 049, +36 42 500 131, +36 42 500 132, +36 30 9452 676, A weboldalunk címe: www.triasz-95kft.hu

A TRIÁSZ-95 Kft. helyi (magyarországi) adatvédelmi tisztviselője: Prokainé Görömbei Márta, prokaine@triasz-95kft.hu

Weboldal által kezelt adatok:

  1. Név 2. E-mail cím 3. Telefonszám 4. Fotó 5. Felhasználó által feltöltött adatok.

Miért kezeljük az ön személyes adatait?

Ha szerződésben áll cégünkkel, akkor ebből a szerződésből kifolyólag van szükségünk az Ön személyes adataira.

Ha már korábban üzleti kapcsolatban álltunk Önnel, vagy úgy gondoljuk, hogy erre a jövőben sor fog kerülni; vagy jelentkezett hozzánk munkatársnak, akkor az Ön személyes adatait annak a jogos érdeknek az alapján őrizzük, hogy Ön elvárja az adatai ilyen tárolását, és hogy érdekeink egybeesnek.

Ugyancsak megkaphatjuk az Ön adatait egy harmadik Féltől. Ennek a harmadik Félnek is kötelessége az adatvédelmi törvény betartása. Ha úgy érzi, hogy ez nem teljesült, kérjük, jelezze ezt nekünk.

Ha vásárlói kutatásban/vetélkedőben, felmérésben, promóciós rendezvényen vett részt, vagy hírlevél küldésre feliratkozott, akkor megkaptuk az Ön hozzájárulását a nálunk Önről meglévő bármilyen személyes adatának kezeléséhez.

Kik ismerhetik meg az ön személyes adatait?

A tevékenységünk során tudomásunkra jutó személyes adatok megismerésére kizárólag a TRIÁSZ-95 Kft. arra illetékes dolgozói, a honlappal illetve egyéb adminisztratív feladatokkal kapcsolatos teendőket végző adatkezelők és/vagy adatfeldolgozók, vagy a webáruház üzemeltetésével megbízott harmadik személynek a rendelések teljesítésével foglalkozó munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. Az adatkezelés során az adatkezelő minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy az adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek, és ezt megköveteli az előbbiekben felsorolt, adatkezelésben érintett üzleti partnereitől is. Arról, hogy az Ön személyes adataihoz konkrétan kik férhetnek hozzá, információt kérhet az info@triasz-95kft.hu e-mail címen.

A TRIÁSZ-95 Kft. tárhely szolgáltatója az ENEXIS Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15., Honlap: www.enexis.hu, Telefonszám: +36 70 940 9400, E-mail cím: info@enexis.hu).

Adattovábbítás a TRIÁSZ-95 Kft.-n kívülre

Számos olyan eset lehetséges, amikor a TRIÁSZ-95 Kft. -nek a saját szervezetén kívülre kell továbbítani az Ön személyes adatait.

Ha bármilyen természetű személyes adat átadása történik a TRIÁSZ-95 Kft. -n kívülre, az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz, annak biztosítására, hogy ezek az adatok megfelelő védelemben részesüljenek a vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően. Ha a TRIÁSZ-95 Kft. az EGT-n kívülre továbbít személyes adatokat, akkor gondoskodik róla, hogy az adatokat fogadók rendelkezzenek az Európai Bizottság megfelelőségi határozatával. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatai ugyanolyan szintű védelemben részesülnek a fogadó országban, mint az EGT-n belül.

Mennyi ideig őrizzük meg az adatokat?

Ha Öntől kaptuk meg személyes adatait, az Ön beleegyezése alapján, akkor személyes adatait csak a hozzájárulásban foglalt időszak időtartama alatt őrizzük meg.

Ha a személyes adatok szerződéses okból kerültek hozzánk, akkor csak a szerződés érvényességi idejéig, vagy a benne foglalt más időhatárig őrizzük meg ezeket.

Minden más esetben a személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig ez szükséges, az idevonatkozó törvényeknek megfelelően, a vitás ügyek megoldásához, illetve a TRIÁSZ-95 Kft. Adatvédelmi Szabályzatának rendelkezései szerint. Részletes információt kérhet az info@triasz-95kft.hu e-mail címen.

Az ön jogai

Önnek joga van megismerni, milyen személyes adatokat tárolunk Önről, azokról másolatot kérhet, és jogában áll megerősíteni azok helyességét, vagy kérni azok helyesbítését.

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait töröljük a rendszerünkből. Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján őrizzük, Ön visszavonhatja ezt a hozzájárulást postai úton TRIÁSZ-95 Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11. címre küldve, az info@triasz-95kft.hu e-mail címen, vagy úgy, hogy e-mailt küld a hozzájárulási nyomtatványon szereplő kapcsolattartó személynek.  Ha azonban személyes adatait nem a hozzájárulásával, hanem egyéb jogalapon tároljuk, előfordulhat, hogy az adatkezelő nem tud helyt adni az Ön kérésének. Ezeket az eseteket egyedileg igyekszünk megoldani.

Önnek joga van az Adatkezelés korlátozását kérni, vagy kifogást emelni az Adatkezelés ellen egyes esetekben. Ezeket az eseteket egyedileg bíráljuk el.

Kérelmének teljesítéséről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

Személyes adatok visszatartásának következményei

Amennyiben árajánlatot kér tőlünk, nevének és címének megadása nélkül kérését nem tudjuk teljesíteni.

Honlapunk látogatói

Ha valaki meglátogatja a www.triasz-95kft.hu oldalt, akkor mi egy harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe, hogy szabványos internetes napló-információkat és látogatói viselkedés-mintázatokat gyűjtsünk. A körülbelüli hely (IP cím) mellett a Google Analytics által gyűjtött információ jobbára névtelen forgalmi adat, mint például böngésző információ, eszköz információ és nyelv. Nem gyűjtünk olyan további információkat, mint például életkor, nem, érdeklődés vagy banki adatok. Az összegyűjtött információt arra használjuk, hogy áttekintést kapjunk róla, hogyan látogatják és használják az emberek a weboldalunkat, annak érdekében, hogy javíthassuk a szolgáltatásainkat és a felhasználói élményt. Egyéb célokra nem használjuk ezeket az adatokat, például nem készítünk profilt azokról, akik a honlapunkat megnézik.

Ha a weboldalunkon keresztül lép kapcsolatba velünk, ezt az információt csak azzal a szándékkal használjuk fel, hogy megválaszoljuk az Ön által küldött kérdést/panaszt vagy javaslatot. Az Ön érdeklődésének lezárása után az Ön személyes adatait töröljük.

Biztonság

Minden ésszerű lépést megteszünk azért, hogy megvédjük az Ön személyes adatait, olyan fizikai és/vagy elektronikus biztonsági intézkedésekkel, amelyek illeszkednek a személyes adatok érzékenységéhez.

Noha megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket, nem garantálhatjuk semmiféle olyan adat biztonságát, amit Ön e-mailben vagy az interneten keresztül küld el. Az ilyen hálózatokon keresztüli személyes adatküldés az Ön saját felelősségére történik, mivel semmiféle internetes forgalom nem lehet 100%-ban biztonságos vagy hibamentes. Különös gonddal kell mérlegelnie, hogy milyen információt küld nekünk e-mailben, vagy a honlapunkon keresztül.

Harmadik felek honlapjai

Ön úgy is dönthet, hogy harmadik Felek weboldalait látogatja meg a mi honlapunkon keresztül. Az adatkezelő nem felelős más weboldalak adatvédelmi szabályaiért vagy gyakorlatáért. Ezekről, kérjük, tájékozódjon az adott honlapon.

Bizonyos termékeinkhez kapcsolódnak Facebook és/vagy Instagram oldalak illetve weboldalunkon Facebook hozzászólás modul. Ha ezeken oszt meg információkat, akkor ezek adatvédelmi szabályai alá esik. A Facebookon és az Instragramon az adatvédelmi beállítások módosíthatóak.

Panaszemelés joga

Ha úgy érzi, hogy a jogait nem kezelik tisztességesen vagy megfelelően, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 1 391 1400) vagy a jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Felhasznált jogszabályok

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  1. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  1. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  1. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  1. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatály

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a www.triasz-95kft.hu honlapon való közzététellel, 2021. október 06. napjától lép hatályba.

Az Adatkezelési tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a TRIÁSZ-95 Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. A TRIÁSZ-95 Kft. a tájékoztató módosításáról minden esetben a GDPR- ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.

Vissza az ajanlatkérés oldalra…